STATICKÉ TABULKY TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ

Tyto dimenzační tabulky byly vypracovány podle:

  • ČSN EN 1990 (březen 2004) Zásady navrhování konstrukcí
  • ČSN EN 1993-1-3 (únor 2008) Navrhování ocelových konstrukcí – obecná pravidla, doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily

Tabulky udávají přípustná plošná zatížení pro prosté nosníky, pro spojité nosníky o dvou shodných polích a pro spojité nosníky o třech shodných polích. Hodnoty v řádcích 1a, 1b, případně 1c udávají extrémní návrhové zatížení určené za předpokladu uvedené šířky podpory, případně přesahu prostého nosníku za podporu.

Hodnoty v řádcích 2a, 2b udávají charakteristické zatížení určené na základě zvoleného limitu průhybu.

Tato elektronická verze tabulek zohledňuje vlastní tíhu plechů (hodnoty únosností v tabulkách jsou o tuto tíhu poníženy). Zatížení vlastní tíhou plechů se tedy ve výpočtu neuvažuje.

Při použití elektronické verze tabulek se po SPUŠTĚNÍ VÝPOČTU vyplní informace o zatížení a o požadovaných limitech průhybu. Je možno zadávat výsledné celkové kombinace zatížení nebo s POMOCNÍKEM zadávat jednotlivé složky zatížení a nechat program vygenerovat výslednou nejnepříznivější kombinace zatížení automaticky.

Po zadání zatížení a limitů průhybu se provede přepočet, který označí jednotlivá pole všech tabulek takto:

využití méně než 95% - vyhoví s rezervou | CB profil a.s. - statické tabulky trapézových plechů    využití méně než 95%- vyhoví s rezervou
využití na 95 - 100% - těsně vyhoví | CB profil a.s. - statické tabulky trapézových plechů    využití na 95 - 100%- těsně vyhoví
využití na 100 - 105% - těsně nevyhoví | CB profil a.s. - statické tabulky trapézových plechů    využití na 100-105%- těsně nevyhoví
využití na více než 105% - výrazně nevyhoví | CB profil a.s. - statické tabulky trapézových plechů    využití na více než 105%    - výrazně nevyhoví

Pro správný návrh profilu je pak zapotřebí vybrat takový, který ve sloupci pro příslušné rozpětí vyhoví ve všech relevantních polích.

Hodnoty únosnosti jsou odvozeny a tedy i platné pouze pro materiál S320GD a pro průřezy podle standardu CB PROFIL, a proto tyto tabulky nelze použít pro trapézové plechy jiných výrobců. Praha, březen 2010

Pro CB PROFIL a.s. vypracovali: ing. Jan Seifert, ing. Vítězslav Hapl a doc. Ing. Tomáš Vraný, CSc.


Podmínky použití:
Statický návrh plechů může provádět pouze oprávněná osoba. Statické tabulky nesnímají z autora návrhu zodpovědnost za bezpečný návrh. Použitím těchto tabulek jejich uživatel stvrzuje, že je oprávněný návrh provést, že si řádně pročetl tento návod včetně dále uvedených doplňujících poznámek, že je seznámen s montážním návodem a že všem těmto materiálům rozumí. Autor této pomůcky nenese žádnou odpovědnost za její nesprávné použití.

Rozumím podmínkám použití aplikace a souhlasím s nimi

Doplňující poznámky

Vysvětlivky k jednotlivým řádkům tabulky jsou uvedeny vždy u příslušné tabulky. Každá tabulka uvádí hodnoty pro jeden profil plechu v jedné poloze. Označení P platí pro pozitivní polohu a N pro negativní polohu plechu. Řádek 2a se vztahuje k limitu průhybu pro celkové zatížení, řádek 2b k limitu průhybu pro proměnné zatížení. Pokud není zapotřebí kontrolovat některý z limitů průhybu (případně oba), stačí v zadání vyplnit nulovou hodnotu limitu průhybu.

Technologické přitížení (rozvody apod.) se zadávají jako „Ostatní“ zatížení a to podle svého charakteru jako zatížení stálá nebo proměnná.

Vítr se uvažuje pouze v případě, kdy působí tlakově. Má-li se vyšetřit vliv sání větru, je nutno sestavit správnou kombinaci zatížení s opačnými znaménky (tak, aby výsledné zatížení mělo kladnou hodnotu) a uvážit skutečnost, že tíha plechu je v tabulkách již zohledněna.

Při použití POMOCNÍKA jsou kombinace zatížení sestavovány podle čl. 6.4.3.2 a 6.5.3 (2a) ČSN EN 1990. Pro „ostatní“ proměnná zatížení je bezpečně uvážen součinitel kombinace Ψ0 hodnotou 1,0. Dílčí součinitele bezpečnosti „součinitele zatížení“ jsou v souladu s ČSN EN 1990 uváženy pro stálá zatížení hodnotou 1,35 a pro proměnná zatížení hodnotou 1,50.

Případné zavěšování světel, technologických rozvodů apod. přímo na trapézový plech je možné pouze za předpokladu, že výsledné namáhání každé jednotlivé vlny plechu nepřesáhne namáhání uvažované při statickém návrhu. Je třeba počítat s tím, že vlny navzájem prakticky nespolupůsobí a nemohou si tedy navzájem „pomoci“ při přenosu zatížení. Pro orientační výpočet maximálního břemene lokálně zavěšeného za jednu vlnu je možné použít vztah:

Pmax = qtech . b1 . l1 [kN]            kde            qtech [kN/m2]   plošné zatížení (technologickými rozvody apod.) uvážené v návrhu profilu
b1 [m]modulová šířka jedné vlny profilu (např. 0.280m pro profil CB150/280)
l1 [m]vzdálenost mezi jednotlivými závěsy na jedné vlně profilu,
přičemž hodnota l1 nesmí být větší než polovina rozpětí trapézového plechu

Samotný přípoj závěsu k trapézovému plechu nesmí způsobit lokální oslabení plechu a musí být navržen na odpovídající zatížení. Doporučujeme použití typizovaných závěsů firmy CB PROFIL.

V případě, že horní plochy podpůrné konstrukce nejsou rovnoběžně s trapézovým plechem, je zapotřebí vzniklé klíny vyplnit vhodným materiálem nebo podpůrnou konstrukci doplnit o tvarovaný plechový úložný lem tak, aby trapézové plechy byly ukládány na podpory celou plochou. Ukládání plechů pouze na hranu není přípustné. Pokud trapézové plechy nebudou uloženy po celé šíři podpory, je nutno tento fakt uvážit při návrhu profilu. Minimální šíře podpory je 40mm.

Případné prostupy trapézovým plechem musí být lemovány výměnami a ve statickém návrhu musí být zohledněna odpovídající změna statického schématu (např. poručení spojitosti vícepolového nosníku). Ani v tomto případě nelze počítat se spolupůsobením vln a každou oslabenou vlnu je zapotřebí staticky podchytit.

Definice přesahu plechu za podporu pro správný návrh prostého nosníku | CB profil a.s. - statické tabulky trapézových plechů

Definice přesahu plechu za podporu pro správný návrh prostého nosníku:

C- přesah za vnitřní hranu podpory
hw- výška plechu